Privacy Statement

Inleiding

Via de dienst www.wolf-advies.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wolf advies acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. Wolf advies is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In de onderstaande privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze te downloaden en zorgvuldig te lezen. Dit Privacy Statement is van toepassing op Wolf advies en de website www.wolf-advies.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Zakelijke contacten

Verzamelen van persoonsgegevens

Wolf advies verwerkt persoonsgegevens over contacten (bestaande-, potentiële Wolf advies en of daarmee verbonden personen) met behulp van een klantrelatie beheersysteem (Wolf advies CRM).

Het verzamelen van persoonsgegevens over contacten en de toevoeging van die persoonsgegeven aan de Wolf advies CRM wordt geïnitieerd door een Wolf advies-gebruiker en omvat naam, werkgeversnaam, titel, telefoon, e-mail en andere zakelijke contactgegevens. Daarnaast kan de Wolf advies CRM gegevens verzamelen van Wolf advies e-mail (naam van de afzender, naam van de ontvanger, datum en tijd) en agenda (naam van de organisator, naam van de deelnemer, datum en tijd van de gebeurtenis) met betrekking tot interacties tussen Wolf advies -gebruikers en contactpersonen of derde partijen.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens met betrekking tot zakelijke contacten kunnen worden gebruikt op basis van een gerechtvaardigd belang van Wolf advies voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren en ontwikkelen van onze werkzaamheden en diensten. We kunnen persoonsgegevens verwerken voor onze bedrijfsvoering, waaronder:
  • Het beheer van onze relatie met klanten;
  • Het ontwikkelen van onze diensten (zoals het identificeren van de behoeften van klanten, het verbeteren van de dienstverlening en om meet te leren over een klant of een mogelijke kans op een klantrelatie die interessant zijn voor ons.
 • Informatie verstrekken over ons en ons dienstenpakket.
 • Tenzij ons wordt gevraagd dit niet te doen, gebruiken we de contactgegevens van onze klanten om informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die van belang is. Dit betreft bijvoorbeeld updates en inzichten in de branche, andere diensten die mogelijk relevant zijn en uitnodigen voor evenementen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bewaard binnen de Wolf advies CRM zolang we een relatie met een zakelijke contactpersoon hebben of met zijn/ haar organisatie en zolang wij daarvan een dossier moeten bijhouden. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard als langere bewaartermijnen zijn vereist op grond van wet- of regelgeving en / of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Klanten (en daaraan verbonden personen)

Verzamelen van persoonsgegevens

Op grond van ons beleid verzamelen we uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeengekomen doeleinden. We vragen onze klanten dan ook om persoonsgegevens uitsluitend met ons te delen wanneer en voor zover dat strikt noodzakelijk is. De categorieën persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in verband met de diensten die we verlenen zijn in het algemeen:

 • Personalia (zoals naam, leeftijd/geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, woonplaats);
 • Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer, postadres);
 • Identificatiedocumenten, persoonsgegevens op het gebied van reputatie uit open bronnen inzake het voldoen aan onze wettelijk plicht, bijvoorbeeld het voldoen aan de vereisten van de Wwft (“know your customer”).

In het algemeen verzamelen we alleen persoonsgegevens van onze klanten of van derden wanneer we diensten aan een specifieke klant verlenen.

Gebruik van persoonsgegevens

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor:

 • De uitvoering van onze overeenkomst met de betrokkene;
 • Het voldoen aan onze wettelijk plicht, bijvoorbeeld het voldoen aan de vereisten van de Wwft (“know your customer”);
 • Het behartigen van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten zo efficiënt mogelijk aan onze cliënten te kunnen (blijven) verlenen; en
 • Het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van onze cliënten zodat zij advies verkrijgen.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens zolang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor deze zijn verzameld (en indien vereist door toepasselijke wet- of regelgeving). Persoonsgegevens van onze klanten zullen worden bewaard zolang dit nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden (bijv. zolang als we een relatie met een contact hebben of moeten houden, voor zolang als de relatie met de klant duurt) en vervolgens verwijderd in overeenstemming met ons verwijderings- en retentiebeleid. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard, waarbij langere bewaartermijnen zijn vereist door wet- of regelgeving en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Anderen die met ons in contact komen

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer een persoon contact met ons opneemt met een vraag, klacht, opmerking of feedback (zoals naam, contactgegevens en inhoud van de communicatie). In deze gevallen zullen we de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld alleen gebruiken om op de communicatie te reageren.

Leveranciers (inclusief onderaannemers en de personen die aan onze leveranciers of onderaannemers verbonden zijn).

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze leveranciers (inclusief onderaannemers en personen die banden hebben met onze leveranciers en onderaannemers) om de relatie, het contract, de diensten van onze leveranciers te organiseren en, waar relevant, professionele diensten aan onze klanten te leveren. De persoonsgegevens zijn over het algemeen visitekaart gegevens en omvatten naam, werkgever naam, telefoon, e-mail en andere zakelijke contactgegevens en de communicatie met ons.

Gebruik van persoonsgegevens

Om diensten te ontvangen: Wij verwerken persoonsgegevens met betrekking tot onze leveranciers en hun personeel indien nodig om de services te ontvangen.

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren de door ons verwerkte persoonsgegevens zolang als nodig wordt geacht voor het doel waarvoor deze is verzameld (inclusief zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving). Persoonsgegevens over onze contacten bij leveranciers zullen worden bewaard zolang dit nodig is voor de hierboven uiteengezette doeleinden (bijv. zolang als we een relatie met een contact hebben of moeten bijhouden), die voor de duur van onze relatie met een contact of hun organisatie) en vervolgens verwijderd in overeenstemming met ons verwijderings- en retentiebeleid. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard, waarbij langere bewaartermijnen zijn vereist door wet- of regelgeving en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

Bezoekers van onze website

Verzamelen van persoonsgegevens

Bezoekers van onze websites hebben zelf zeggenschap over de persoonsgegevens die met ons worden gedeeld. We kunnen persoonsgegevens beperkt automatisch vastleggen via het gebruik van cookies en analysetools op onze website. Zie het gedeelte over cookies hieronder voor meer informatie. We ontvangen persoonsgegevens, zoals naam, titel, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummers van websitebezoekers. Bezoekers kunnen ook via de website een e-mail naar ons verzenden. Hun berichten bevatten de naam en het e-mailadres van de gebruiker, evenals alle aanvullende informatie die de gebruiker mogelijk in het bericht wil opnemen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, kunnen we deze gebruiken voor alle doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement – of zoals vermeld op het moment van verzameling (of als dat blijkt uit de context van verzameling) – waaronder:

 • Om met u te communiceren, om opgevraagde informatie te versturen of om nadere informatie aan u te vragen.

Onze website verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie voor verkoop aan niet Wolf advies partijen voor marketingdoeleinden.

Cookies

We gebruiken kleine tekstbestanden genaamd ‘cookies’ die op uw harde schijven worden geplaatst om u te helpen bij het personaliseren en verrijken van uw browse-ervaring door inhoud weer te geven die waarschijnlijk relevanter en interessant voor u is. Het gebruik van cookies is nu de standaardprocedure voor de meeste websites. Als u echter niet akkoord bent met het gebruik van cookies, is het bij de meeste browsers mogelijk om deze niet te ontvangen. U moet cookies accepteren om te registreren op onze website. Mogelijk worden andere functies op de website verstoord als u cookies uitschakelt. Na beëindiging van het bezoek aan onze site kunt u de cookie desgewenst altijd van uw systeem verwijderen.

Links van derden

Onze website kan linken naar websites van derden die niet door Wolf advies worden beheerd en die niet werken volgens de privacy statement van Wolf advies. Wanneer u naar sites van derden linkt, is het privacy statement van Wolf advies niet langer van toepassing. We raden u aan het privacy statement van elke externe site te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeeft.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via onze websites worden verzameld, worden door ons bewaard zolang het nodig is (bijvoorbeeld zolang we een relatie hebben met de betreffende persoon).

Beveiliging

We nemen de beveiliging van alle gegevens die we bewaren erg serieus. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo houden we ons aan internationaal erkende beveiligingsnormen en is ons informatiebeveiligingsbeheer systeem met betrekking tot vertrouwelijke gegevens van klanten. We hebben een raamwerk van beleidsregels, procedures en trainingen over gegevensbescherming, vertrouwelijkheid en security en we reviewen regelmatig de maatregelen die we hebben getroffen om de gegevens die we bewaren te beveiligen.

Wanneer en hoe we persoonsgegevens delen

Wolf advies zal alleen persoonsgegevens met andere entiteiten delen als wij daartoe op grond van Toepasselijke wet- en regelgeving gerechtigd zijn. Wanneer wij gegevens met anderen delen, treffen wij waar nodig contractuele regelingen en nemen beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen en om te voldoen aan onze gegevensbeschermings-, vertrouwelijkheids- en beveiligingsnormen.

Welke rechten heeft u m.b.t. het gebruik van persoonsgegevens?

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen, onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengen.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Wolf advies. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het  identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt.
 • U krijgt binnen een maand antwoord.
 • U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@wolf-advies.nl om gebruik te maken van uw rechten.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

We zullen dit Privacy Statement periodiek evalueren.

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2023.

Verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring of een andere vraag over privacy kunnen worden gericht aan:

Email: privacy@wolf-advies.nl

of per post: Wolf advies

t.a.v. Privacy Office

Van Eedenstraat 3

8044 PK Zwolle